Zjazd Konsuli Honorowych w Słowenii

Zjazd Konsuli Honorowych w Novej Goricy, w Słowenii, w dniach 27 – 29 września 2023r. był wydarzeniem o wyjątkowym znaczeniu i zgromadził wiele kluczowych postaci, które aktywnie przyczyniają się do kształtowania relacji międzynarodowych.

Konsul Honorowy Słowenii Tomasz Kalinowski odegrał istotną rolę w promowaniu współpracy między Polską a Słowenią, dowodząc swojego zaangażowania w pracę konsulatu honorowego.

W spotkaniu uczestniczyli również ważni goście, w tym Prezydent Słowenii Nataša Pirc Musar, Ambasador Renata Cvelbar Bek oraz Minister spraw zagranicznych Słowenii Tanja Fajon. Ich obecność podkreślała znaczenie tego wydarzenia dla stosunków międzynarodowych Słowenii.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy między Konsulami Honorowymi Słowenii oraz do promocji słoweńskiego dziedzictwa kulturowego i gospodarczego na arenie międzynarodowej. Uczestnictwo przedsiębiorcy słoweńskiej firmy farmaceutycznej KRKA podkreśliło znaczenie współpracy gospodarczej między oboma krajami.

Zjazd Konsuli Honorowych stanowił inspirację do dalszej pracy na rzecz rozwoju stosunków międzynarodowych oraz budowania mostów między narodami. Było to wydarzenie, które umocniło współpracę między konsulami honorowymi Słowenii i podkreśliło rolę tej instytucji w promocji dyplomacji publicznej.

Wizyta ambasadora

W dniu 24 marca 2023 roku miała miejsce doniosła wizyta Ambasadora Słowenii, Pana Bojana Pograjca, w Lublinie. Spotkanie to było okazją do zacieśnienia stosunków dyplomatycznych między Słowenią a Polską oraz podkreślenia znaczenia współpracy między tymi dwoma krajami.

Wizytę Ambasadora Pana Bojana Pograjca w Lublinie towarzyszyli Konsul Honorowy Republiki Słowenii, Pan Tomasz Kalinowski, oraz inni wysocy przedstawiciele słoweńskiej delegacji, takimi jak Zastępca Panią Andreja Najzar oraz Pan Matej Hojnik. Delegacja ta odwiedziła ważne instytucje w Lublinie, aby spotkać się z kluczowymi decydentami.

Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego, Panem Jarosławem Stawiarskim, który reprezentuje województwo na szczeblu regionalnym. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości współpracy gospodarczej, kulturalnej i edukacyjnej między Lublinem a Słowenią. Marszałek Województwa Lubelskiego wyraził zainteresowanie pogłębieniem kontaktów z Słowenią i podkreślił chęć współpracy na wielu polach.

Następnie Ambasador Bojan Pograjc oraz jego delegacja odwiedzili Wojewodę Lubelskiego, Pana Lecha Sprawkę. Wojewoda jest najwyższym przedstawicielem administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim i reprezentuje województwo Lubelskie. Spotkanie to miało na celu omówienie aspektów współpracy między Słowenią a województwem Lubelskim, zwłaszcza w obszarze administracyjnym i prawno-politycznym. Obie strony wyraziły gotowość do wzmacniania współpracy na rzecz wzajemnych korzyści.

Kolejnym punktem programu było spotkanie z Prezydentem Miasta Lublin, Panem Krzysztofem Żukiem. Prezydent Lublina reprezentuje interesy miasta na szczeblu lokalnym i ma kluczową rolę w rozwijaniu współpracy międzynarodowej. Spotkanie to miało na celu omówienie możliwości współpracy na polu kulturalnym, turystycznym i gospodarczym. Prezydent Lublina wyraził entuzjazm i gotowość do podjęcia działań na rzecz pogłębienia relacji między Lublinem a Słowenią.

W ramach wizyty Ambasador Bojan Pograjc odwiedził również Konsulat Honorowy Republiki Słowenii, gdzie spotkał się z Konsulem Honorowym Republiki Słowenii, Panem Tomaszem Kalinowskim. Spotkanie to było okazją do omówienia bieżących spraw konsularnych oraz wspólnego rozważenia działań mających na celu umocnienie relacji między Słowenią a regionem lubelskim.

Po zakończeniu wizyty, Ambasador Bojan Pograjc wyraził nadzieję na kontynuację owocnej współpracy między Słowenią a Lublinem oraz podkreślił gotowość Słowenii do dalszego rozwijania partnerstwa z Polską na różnych płaszczyznach. Spotkanie to stanowiło ważny krok w budowaniu mostów między dwoma krajami i umacnianiu więzi dyplomatycznych i gospodarczych.

Wizyta Ambasador Božena Forštnarič Boroje w Lublinie

W dniu 14 stycznia 2022 r. odbyło się wyjątkowe spotkanie, podczas którego Konsul Honorowy Republiki Słowenii, Pan Tomasz Kalinowski, w towarzystwie Pani Ambasador Boženy Forštnarič Boroje, Pana Mirana Šoby oraz Pana Mateja Hojnika, zaszczycił swoją obecnością Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Jarosława Stawiarskiego, Wojewodę Lubelskiego, Pana Lecha Sprawkę, oraz Prezydenta Miasta Lublin, Pana Krzysztofa Żuka.

To spotkanie było nie tylko wyrazem wzajemnej uprzejmości, ale także okazją do wzmacniania więzi i współpracy między Republiką Słowenii a Województwem Lubelskim. Spotkanie towarzyszyła atmosfera pełna ciepła i wzajemnego szacunku, a uczestnicy mieli możliwość wymienić się poglądami, doświadczeniami oraz przedstawić swoje wizje dotyczące rozwoju gospodarczego i kulturalnego.

Obecność Konsula Honorowego i Ambasadora Republiki Słowenii świadczy o znaczeniu, jakie obie strony przykładają do dalszego pogłębiania współpracy i wzajemnego zrozumienia. To spotkanie stanowiło inspirację dla przyszłych działań, które mają na celu rozwój i wspieranie relacji między Republiką Słowenii a Województwem Lubelskim.

Ta ważna wizyta stanowiła nie tylko okazję do budowania więzi dyplomatycznych, ale również do zacieśniania więzi międzykulturowych i gospodarczych między dwoma regionami. Była to okazja do refleksji nad wspólnymi celami i dążeniem do tworzenia bardziej zintegrowanego świata, opartego na współpracy i wzajemnym zrozumieniu.

Tego dnia spotkali się nie tylko przedstawiciele dwóch narodów, ale także ludzie, którzy wierzą w moc dialogu i współpracy. Ta wizyta otworzyła nowe możliwości i zapoczątkowała długotrwałą przyjaźń między Republiką Słowenii a Województwem Lubelskim.